Elområden

Sverige är indelat i fyra elområden och baserat på bland annat kapacitet och efterfrågan skiljer sig elpriset dem emellan. På den här sidan försöker vi ge dig alla svar kring Sveriges elområden och hur du tar reda på vilket elområde du tillhör.

Våra fyra elområden i Sverige

Elområdena 1 och 2 har en hög elproduktion och en låg elförbrukning vilket leder till att de har ett överskott av elektricitet. Elområdena 3 och 4 har därmot en högre elförbrukning och en lägre elproduktion vilket leder till ett underskott av elektricitet.

Det är detta som är grunden till att det är olika elpriser i de olika elområdena.

Varför är Sverige uppdelat i fyra elområden?

Sverige är uppdelat i fyra elområden för att kunna möta lagar och krav inom EU kring konkurrens för elektricitetöverföring. År 2011 delades Sverige upp i fyra elområden för att Svenska Kraftnät ansågs begräna exporten av el till andra länder. Detta går emot lagarna i EU och vi behövde då införa elområdena.

Elområden karta

Vilket elområde tillhör jag?

För att ta reda på vilket elområde du tillhör i Sverige, kan du göra något av följande:

  1. Kontakta din elleverantör: Din nuvarande elleverantör bör kunna informera dig om vilket elområde du befinner dig i. Detta kan vanligtvis göras via telefon eller genom att logga in på elleverantörens webbplats och kolla på din kundinformation eller faktura.
  2. Använda EnergiMarknadsInspektionens (EI) verktyg: EnergiMarknadsInspektionen, som är den svenska myndigheten för energimarknader, har ett webbverktyg där du kan ange din adress för att hitta ditt elområde. Du hittar verktyget på deras webbplats.
  3. Kolla på din elräkning: Din elräkning bör ange vilket elområde du tillhör. Om den inte gör det kan du kontakta din elleverantör för att få denna information.
  4. Använda en karta: Det finns flera kartor tillgängliga online som visar de olika elområdena i Sverige. Genom att hitta din plats på kartan kan du bestämma vilket elområde du tillhör. Ett exempel på en sådan karta kan hittas på Svenska kraftnäts webbplats.

Kom ihåg att det finns fyra elområden i Sverige:

  • Elområde 1, eller "Luleåområdet", omfattar den nordligaste delen av landet.
  • Elområde 2, eller "Sundsvallsområdet", ligger strax söder om elområde 1 och sträcker sig ner till Gävleborgs län.
  • Elområde 3 täcker den mittersta delen av Sverige, inklusive Dalarna och Värmland.
  • Elområde 4, det sydligaste elområdet, omfattar Skåne, Blekinge och sträcker sig upp till och med Halland och Kronobergs län.

Oavsett vilket elområde du tillhör, bör du vara medveten om att elpriset kan variera mellan de olika områdena på grund av skillnader i efterfrågan och tillgång på elektricitet.